Co to jest kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w Polsce? Jakie są rodzaje i korzyści?

Kształcenie ustawiczne. Nauka przez całe życie

Co właściwie oznacza definicja kształcenie ustawiczne?

Zgodnie z definicją przyjętą przez Unię Europejską, kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oznacza naukę, rozwój indywidualny i społeczny oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji, kompetencji i wiedzy ogólnej w okresie całego życia.

Zaczyna się od etapu przedszkolnego do emerytury włącznie.

Edukacja ustawiczna jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, która dąży do stworzenia silnej europejskiej gospodarki opartej na wiedzy.


Z tego względu Wspólnota aktywnie wspiera i dofinansowuje tę formę edukacji za pośrednictwem funduszy unijnych.

Według polskiego prawa pojęcie kształcenie ustawiczne pracowników zwane również edukacją dorosłych określa edukację w szkołach dla dorosłych, a także zdobywanie umiejętności i podwyższanie kwalifikacji przez osoby bezrobotne, poszukujące pracy, aktualnie pracujące oraz przez pracodawców.

Rozszerzoną definicja odpowiedzi na pytanie Co to jest kształcenie ustawiczne osób dorosłych? określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,  art. 3 pkt 30.

Ustawa ta opisuje definicje centrum kształcenia ustawicznego zarówno dla dorosłych jak i młodocianych.

Z tego artykułu dowiesz się m.in.

 • Jakie są formy i rodzaje kształcenia ustawicznego dla dorosłych w Polsce.
 • Poznasz przykłady i możliwości kształcenia pracowników.
 • Za pomocą jakich kursów i szkoleń podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?
 • Czy warto się kształcić przez całe życie.
 • Jak porównać różne oferty instytucji szkoleniowych.
 • Poznasz 5 podstawowych zalet edukacji zawodowej i wpływu na Twoja karierę.
Kurs Work-life balance - jak zachować równowagę w między pracą, a życiem osobistym
Jak zachować równowagę między życiem zawodowym, a osobistym?

Edukacja i kształcenie ustawiczne osób w wieku dorosłym może mieć charakter zinstytucjonalizowany (np. studia podyplomowe) bądź nieformalny w postaci wykładów, kursów czy szkoleń organizowanych przez firmy komercyjne.

Edukacja ustawiczna w formie studiów podyplomowych zawsze była na czasie, ale w ostatnich latach straciła trochę na ważności ze względu na niezadawalający poziom przekazywanej wiedzy.

Natomiast według Encyklopedii PWN Kształcenie ustawiczne, czyli edukacja dla osób dorosłych w formie pozaszkolnej to proces stałego odnawiania, rozwijania i doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki trwający przez całe jej życie.

Tutaj się dowiesz -> Jaką ścieżkę zawodową warto wybrać?

Pamiętaj, że często termin „kształcenie ustawiczne” jest używany zamiennie z innymi formami, takimi jak: kształcenie ciągłe, kształcenie przez całe życie, kształcenie osób dorosłych, kształcenie i edukacja permanentna czy oświata ustawiczna.

Rozwój edukacji ustawicznej w Polsce i Unii Europejskiej jest bardzo dynamiczny w ostatnim okresie czasu.

W jakich formach może być realizowane kształcenie ustawiczne?

Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, a w przypadku form pozaszkolnych – także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Co to są formy pozaszkolne w kształceniu ustawicznym w Polsce?

Obowiązujące przepisy definiują formy pozaszkolne jako formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Dlaczego warto skorzystać z placówek kształcenia ustawicznego? Jakie są cele edukacji i kształcenia ustawicznego dla dorosłych?

Dzięki edukacji i kształceniu ustawicznym realizujemy przede wszystkim cele zawodowe, osobiste i społeczne.

Kształcenie ustawiczne ciągłe osób w wieku dorosłym jest procesem, który jest niezbędny w dzisiejszym świecie. Pozwala ono na ciągły rozwój i doskonalenie zawodowe, co przekłada się na rozwój zawodowy i osobisty.

Kształcenie w wieku dorosłym określa Twoje umiejętności i ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, co przekłada się na rozwój Twojej kariery zawodowej.

Pozwala ono na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, które są niezbędne w danej branży lub określonym zawodzie. Dzięki temu również uzupełniasz lub aktualizujesz posiadane kwalifikacje.

Kształcenie ustawiczne, a rozwój zawodowy.

Ustawiczne kształcenie zawodowe w placówkach czy ośrodkach osób dorosłych w formie pozaszkolnej pozwala na rozwój osobisty oraz na zdobycie nowych umiejętności, które mogą być wykorzystywane w życiu codziennym.

Pozwala ono na poszerzanie wiedzy, rozwijanie kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów.

Główne cechy dzięki któremu ustawiczne kształcenie dorosłych rozwija to przede wszystkim umiejętności miękkie, takie jak komunikacja czy współpraca, jak również umiejętności techniczne, takie jak obsługa programów komputerowych.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi kształcenia ustawicznego i edukacji ustawicznej w ostatnich latach masz szansę dostosowania się do zmian technologicznych i gospodarczych w Polsce i na świecie.

Zdobywasz nowe umiejętności i wiedzę niezbędną do zmieniających się wymagań przez pracodawców na rynku pracy.

Dlatego dzięki kształceniu ustawicznemu podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe, rozwijasz umiejętności i nowe kompetencje, ale także poszerzasz swoją wiedzę i adoptujesz się do zmian na rynku pracy.

Obecnie warto podnosić swoje kompetencje i umiejetności aby zdobyć zawód UX Designera lub UI Designera.

Jak zostać UI i UX Designerem dzięki kursom i szkoleniom online?

Przykłady, możliwości i rodzaje centrum kształcenia ustawicznego i zawodowego pracowników i osób dorosłych? Co to jest uczenie się przez całe życie.

Kształcenie przez całe życie (ang. lifelong learning) to proces uczenia się, który trwa przez całe życie człowieka.

Kształcenie permanentne w Polsce dzieli się na 3 główne formy pozyskiwania i uzupełniania wiedzy i kwalifikacji w przypadku centrum ustawicznego kształcenia i zawodowego.

Oto podział ze względu na formę i rodzaje z kształcenia ustawicznego w Polsce:

 1. Kształcenie formalne.
 2. Kształcenie nieformalne.
 3. Kształcenie uzupełniające zwane również ukrytym.

Kształcenie formalne zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji to uczenie się przez całe życie tzw. lifelong learning poprzez udział w programach kształcenia i szkoleniach, prowadzących do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej.

Czyli zestaw efektów uczenia się/kształcenia się, którego osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez uprawnioną instytucję i który został wpisany do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Oto Kształcenie Ustawiczne Aktualne Rozporządzenie w Polsce.

Kształcenie ustawiczne w Polsce a podnoszenie kwalifikacji.

Nauka i podnoszenie kwalifikacji w formie pozaszkolnej – to także wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

Jeśli chodzi o podział kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych ze względu na cel można wyróżnić 3 grupy:

 • Zawodowe kształcenie ustawiczne – ma na celu zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych.
 • Kształcenie ogólne – ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności ogólnych.
 • Kształcenie hobbystyczne – ma na celu rozwój zainteresowań i pasji.
 • Kształcenie obywatelskie – ma na celu rozwój kompetencji obywatelskich.

Natomiast uczenie się przez całe życie czyli kształcenie ustawiczne osób w wieku dorosłym dzieli się na 3 duże grupy ze względu na sposób prowadzenia zajęć:

 • Kształcenie stacjonarne – odbywa się w tradycyjnej formie, w obecności prowadzącego i uczestników.
 • Kształcenie zdalne – odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Kształcenie blended czyli hybrydowe – jest to połączenie kształcenia stacjonarnego i zdalnego.

Aby się zainspirować możesz zajrzeć tutaj i zobaczyć, które platformy e-learningowe proponuja darmowe szkolenia czy lekcje, w ramach ustawicznego kształcenia pozaszkolnego.

Jakie są przykłady kształcenia formalnego?

Do głównych (podstawowych) i najczęściej wybieranych przykładów kształcenia formalnego zalicza się następujące formy uzupełniania kwalifikacji zawodowych.

 • Studia podyplomowe
 • Studia doktoranckie
 • Studia magisterskie uzupełniające
 • Kursy kwalifikacyjne
 • Szkolenia zawodowe i kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • Szkolna edukacja dorosłych
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Szkoły policealne
 • Kursy i szkolenia doszkalające

Przykłady kształcenia formalnego w kształceniu ustawicznym

Oto kilka wskazówek, jak wykorzystać kształcenie formalne w kształceniu ustawicznym.

Na początek rozważ, jakie kwalifikacje i umiejętności są dla ciebie ważne.

Zbadaj oferty kształcenia formalnego i wybierz program, który spełnia twoje potrzeby.

Na koniec zaangażuj się w proces kształcenia i wykorzystaj wszystkie możliwości, które oferuje.

Oto przykłady kształcenia formalnego w kształceniu pozaszkolnym dla kobiet i mężczyzn.

 • Osoba, która zdecydowała się na studia podyplomowe z zakresu zarządzania, aby rozwinąć swoje umiejętności menedżerskie.
 • Pracownik, który rozpoczął studia doktoranckie, aby móc prowadzić badania naukowe w swojej dziedzinie.
 • Osoba, która zdobyła kwalifikacje w zawodzie informatyka, aby zmienić karierę.
 • Pracownik, który uczestniczył w szkoleniu z obsługi nowych maszyn i urządzeń.
 • Osoba, która zdobyła uprawnienia instruktora fitness, aby prowadzić zajęcia fitness.

Formy i sposoby kształcenia nieformalnego — Co to jest kształcenie nieformalne?

Według definicji ze strony Głównego Urzędu Statystycznego kształcenie nieformalne to samodzielne uczenie się respondenta w celu uzyskania wiedzy lub doskonalenia umiejętności i powinno odbywać się bez udziału nauczyciela.

Nauka poprzez praktykę odbywa się poza zorganizowanymi formami edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

Do najczęściej wykorzystywanych sposobów kształcenia nieformalnego dorosłych można zaliczyć następujące pozaszkolne formy kształcenia i zdobywania nowych kwalifikacji:

 • Kursy i szkolenia
 • Warsztaty
 • Seminaria
 • Konferencje
 • Samokształcenie
 • Dokształcanie

Kursy i szkolenia to najpopularniejsza forma kształcenia nieformalnego.

Mogą być organizowane przez różne instytucje, takie jak szkoły, uczelnie, centra kształcenia ustawicznego, firmy i organizacje pozarządowe.

Kursy i szkolenia mogą dotyczyć różnych dziedzin, takich jak zawodowe, osobiste czy hobbystyczne.

Kształcenie ustawiczne w formie kursów i szkoleń jest bardzo popularne na całym świecie.

Warsztaty to technika kształcenia nieformalnego, która koncentruje się na praktycznym zastosowaniu wiedzy i umiejętności.

Seminaria to sposób kształcenia nieformalnego, który koncentruje się na dyskusji i wymianie wiedzy.

Konferencje to forma kształcenia nieformalnego, która koncentruje się na wymianie wiedzy i doświadczeń.

Samokształcenie to forma kształcenia nieformalnego, która polega na samodzielnym zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Samokształcenie może odbywać się poprzez czytanie książek i artykułów, oglądanie filmów i programów edukacyjnych, słuchanie podcastów, czy korzystanie z kursów online.

Przykłady kształcenia nieformalnego w kształceniu ustawicznym.

 • Człowiek, który zapisał się na kurs języka obcego, aby poprawić swoje umiejętności komunikacyjne.
 • Pracownik, który uczestniczył w szkoleniu z obsługi nowego oprogramowania.
 • Kobieta czy mężczyzna, którzy czytają książki i artykuły na temat zarządzania finansami osobistymi.
 • Osoba, która oglądała filmy edukacyjne o historii sztuki.
 • Osoba, która korzystała z kursów online z zakresu programowania.

Kształcenie ukryte, uzupełniające i kształcenie nieustające przez całe życie.

Kształcenie ukryte inaczej kształcenie nieustające to proces, który nie jest zaplanowany ani zorganizowany, ale może przyczynić się do rozwoju zawodowego i osobistego pracownika.

Do kształcenia ukrytego zalicza się:

 • Doświadczenie zawodowe
 • Czytanie książek i artykułów
 • Rozwiązywanie problemów
 • Obserwowanie innych ludzi

Doświadczenie zawodowe to najczęstsza forma kształcenia ukrytego. Pomaga ono w zdobyciu wiedzy i umiejętności praktycznych, które są niezbędne do wykonywania danego zawodu.

Dzięki czytaniu książek i artykułów możesz pomóc Sobie w zdobyciu wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach.

Natomiast rozwiązywanie problemów to sposób na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania różnych problemów.

Ale także obserwowanie innych ludzi może pomóc w nauce nowych zachowań i umiejętności.

Przykłady kształcenia ukrytego w kształceniu ustawicznym.

 • Pracownik biurowy, który nauczył się obsługiwania nowego oprogramowania w ramach swojej pracy.
 • Osoba, która nauczyła się języka obcego podczas podróży.
 • Człowiek, który nauczył się nowych umiejętności technicznych remontując swój dom lub mieszkanie.
 • Młoda osoba, która nauczyła się nowych umiejętności społecznych, pracując jako wolontariusz.

Kształcenie ukryte może być cennym źródłem wiedzy i kwalifikacji. Jest to również sposób na rozwój osobisty i zawodowy bez konieczności angażowania się w formalne kształcenie.

Jak wykorzystać kształcenie ukryte w kształceniu ustawicznym?

 • Bądź uważny na możliwości uczenia się w codziennym życiu.
 • Zapisz się na kursy i szkolenia, które pomogą ci rozwinąć umiejętności i wiedzę, które są dla ciebie ważne.
 • Szukaj możliwości nauki wolontariatu lub pracy.
 • Bądź otwarty na nowe doświadczenia i wyzwania.

Kto może skorzystać z kształcenia ustawicznego?

Jako ekspert w dziedzinie kształcenia ustawicznego, uważam, że każdy może z niego skorzystać.

Mam wieloletnie doświadczenie w dziedzinie kształcenia ustawicznego i napisałem wiele artykułów na temat edukacji, kursów i szkoleń.

Kształcenie ustawiczne jest dostępne dla osób w każdym wieku i z różnym wykształceniem.

Dużo osób korzysta z dodatkowegu, uzupełniającego kształcenia i edukacji po skończeniu 30, 40 a nawet 50 lat.

Może także skorzystać młodzież z kształcenia ustawicznego ale musi sobie zdawać sprawę z zagrożeń w internecie.

Sprawdź zatem Czy korzystanie z internetu przez dzieci i młodzież jest dobre?

Tutaj dowiesz się Jakie są największe zalety i wady korzystania z internetu dla dorosłych i dzieci?

Jeśli chcesz zobaczyc Jakie szkolenia wybierają soby dorosłe i czym się zainspirować?

Natomiast Jakie kursy online są na topie w tym roku?

Kto może uczyć się ustawicznie?

Uczyć się ustawicznie może każdy, kto chce rozwijać się zawodowo, podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności i wiedzę, a także aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Oto kilka przykładów osób, które mogą uczyć się i skorzystać z kształcenia ustawicznego:

 • Kształcenie ustawiczne dla osób pracujących
  • kształcenie ustawiczne może pomóc im w rozwoju zawodowym, podnoszeniu kwalifikacji i zdobywaniu nowych umiejętności.
 • Ustawiczne kształcenie dla osób bezrobotnych
  • może pomóc im w znalezieniu pracy lub rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.
 • Kształcenie ustawiczne dla osób, które chcą zmienić karierę
  • kształcenie ustawiczne może pomóc im w zdobyciu nowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do podjęcia nowej pracy.
 • Kształcenie ustawiczne dorosłych, które chcą rozwijać się osobiste
  • nauczanie ustawiczne może pomóc im w rozwoju osobistym i zawodowym, a także w zdobyciu nowych umiejętności i wiedzy.
 • Osoby chcące aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym
  • kształcenie ustawiczne może pomóc im w rozwoju kompetencji obywatelskich i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Jaka jest rola kształcenia ustawicznego w Twoim rozwoju zawodowym i osobistym.

Kształcenie ustawiczne odgrywa ważną rolę w rozwoju zawodowym i osobistym. Przede wszystkim pomaga ono w zdobywaniu nowych umiejętności i wiedzy, które są niezbędne do podniesienia swojej konkurencyjności na rynku pracy.

Dowiedziałeś się powyżej, że kształcenie ustawiczne dorosłych w naszym kraju może przybierać różne formy, takie jak studia podyplomowe, kursy i szkolenia, czy samokształcenie.

Wybór odpowiedniej formy kształcenia zależy od indywidualnych potrzeb i celów.

Przede wszystkim określ swoje cele, które chcesz osiągnąć.

Czy chcesz zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe?

Czy chcesz rozszerzyć swoją wiedzę w danej dziedzinie?

A może chcesz po prostu rozwijać się osobiście?

Po określeniu swoich celów możesz zacząć porównywać oferty kształcenia ustawicznego. Dostępnych jest wiele różnych programów, dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się więcej o każdym z nich, zanim podejmiesz decyzję.

Oprócz celów i ofert kształcenia ustawicznego ważne jest również, aby wziąć pod uwagę swoje możliwości. Jaki jest twój budżet? Ile czasu możesz poświęcić na naukę?

Możesz również skonsultować się z innymi osobami, które mają doświadczenie w kształceniu ustawicznym. Mogą oni udzielić ci cennych wskazówek i informacji.

Pamiętaj, że kształcenie ustawiczne to inwestycja w siebie, dlatego warto się w nie zaangażować.

Tutaj dowiesz się Dlaczego inwestycja w szkolenia dla pracowników firm jest niezbędna?

Jeśli nie do końca wiesz jakie szkolenie ustawiczne dla dorosłych wybrać zobacz artykuł na temat zawodów przyszłości, które eksperci wskazują.

Jak porównać różne oferty kształcenia ustawicznego? 5 istotnych czynników, które warto porównać.

Wiele osób zadanie sobie pytanie Jak wybrać odpowiednie dla siebie kształcenie ustawiczne? Poniżej wyjaśniam na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego szkolenia.

Porównanie różnych ofert kształcenia ustawicznego i wybór programu, który spełnia twoje potrzeby, to proces, który wymaga rozważenia kilku czynników.

Oto kilka konkretnych czynników, które warto wziąć pod uwagę podczas porównywania ofert kształcenia ustawicznego:

 • Czas trwania
  • Niektóre programy kształcenia ustawicznego są krótkoterminowe, podczas gdy inne mogą trwać kilka lat.
 • Forma.
  • Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie stacjonarnej, zaocznej lub online.
 • Koszt.
  • Koszt kształcenia ustawicznego może się różnić w zależności od programu i instytucji.
 • Zawartość.
  • Sprawdź, co dokładnie obejmuje program kształcenia ustawicznego.
 • Reputacja instytucji.
  • Wybierz instytucję, która ma dobrą reputację i oferuje wysokiej jakości kształcenie.

Pamiętaj, aby przeczytać program nauczania, aby dowiedzieć się, jakie tematy są w nim omawiane. Upewnij się, że program obejmuje tematy, które są dla ciebie interesujące i istotne.

Skontaktuj się z instytucją, czy szkołą prowadzącą szkolenie, w której będziesz się uczyć, aby dowiedzieć się więcej o programie i uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.

Szkoły, instytucje edukacyjne i centra kształcenia zawodowego powinny udostępniać wszelkie informacje na temat programu, metod i zasad prowadzenia zajęć z kursu zawodowego prowadzonego w danej szkole.

Porozmawiaj z innymi osobami, które uczestniczyły w programie, aby uzyskać ich opinie i porady. Dowiesz się dzięki temu jakie są efekty i techniki kształcenia.

Jakie są korzyści i zalety kształcenia ustawicznego oraz uczenia się przez całe życie w Polsce? Co daje kształcenie zawodowe i ustawiczne?

Kształcenie zawodowe to proces kształtowania umiejętności i zdolności zawodowych, które są niezbędne do wykonywania określonej pracy.

Do głównych korzyści i zalet z kształcenia ustawicznego oraz uczenia się przez całe swoje życie należy łatwiejszy dostęp do nowoczesnych technologii. Dzięki temu poznajesz nowe technologie i narzędzia, które są niezbędne na obecnym rynku pracy.

Biorąc udział w formie stacjonarnej lub online kształcenia ustawicznego czy zawodowego masz okazję do nawiązania kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach i celach.

Z pomocą rozwoju zawodowego rozwijasz swoje umiejętności i zdolności zawodowe, co z kolei prowadzi do większej pewności siebie i pokonywania własnych ograniczeń.

Uczenie się przez całe życie pozwala na rozwój Twojego potencjału i spełniania marzeń.

Szczególnie ważna wśród osób dorosłych i starszych jest utrzymanie sprawności umysłowej.

Dzięki zdobytym nowym kwalifikacją zwiększasz swoją elastyczność zawodową i wartość na rynku pracy teraz i w przyszłości.

Oczywiście nie jest tajemnicą, że osoby posiadające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, mają większe szanse na znalezienie lepszej pracy.

Jak widzisz możliwości kształcenia ustawicznego pracowników w Polsce jest dużo.

Osoby dorosłe coraz częściej decydują się na kształcenie ustawiczne, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące kształcenia ustawicznego, chętnie Ci pomogę. Napisz w komentarzu pod artykułem albo e-mail do mnie.

Znam wiele przykładów osób, które skorzystały z kształcenia ustawicznego i osiągnęły sukces w życiu zawodowym lub osobistym.

Znajomy, który zdobył nowe umiejętności informatyczne, dzięki czemu otrzymał awans w pracy.

Koleżanka, która rozwinęła swoje umiejętności osobiste, dzięki czemu lepiej radziła sobie w życiu codziennym.

Zapamiętaj! – Kształcenie ustawiczne to inwestycja w przyszłość.

Kształcenie ustawiczne jest więc szansą dla osób w wieku aktywności zawodowej.

Na koniec dzięki lepszej pracy i wyższym dochodom osoby takie podnoszą swój standard życia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top